Subsidievoorwaarden

OFOM heeft in zijn bestuursvergadering van 6 maart 2018 zijn subsidievoorwaarden gewijzigd. De nu geldende voorwaarden treft u hier aan. Door het vastleggen en openbaar maken van de subsidievoorwaarden zorgt OFOM ervoor dat duidelijk is waarvoor, hoe en door wie subsidie kan worden aangevraagd. Maar ook wordt zo duidelijk waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen. Belangrijk is dat de subsidies altijd moeten passen binnen het meerjarenbeleidsplan. Daarom treft u het thans geldende plan hier aan.

Het bestuur van OFOM vergadert in de regel vier keer per jaar en bespreekt dan de projectvoorstellen. De vergaderdata kunt u vinden bij ‘bestuur’.

Voorstellen voor onderzoeksprojecten (of samenvattingen hiervan) moeten uiterlijk 6 weken voor een vergadering worden ingediend zodat zij kunnen worden beoordeeld door de externe deskundigen. Andere subsidieaanvragen moeten uiterlijk twee weken voor de vergadering door het bestuur zijn ontvangen.

 

Het postadres van OFOM is:

OFOM
Orinocostroom 31
2721 CB ZOETERMEER.